مصطفی چې دا مهال په تبعيد کې ژوند کوي، د ۲۰۲۱ کال په اگست مياشت کې د طالبانو له خوا د کابل له نيولو وړاندې نوموړی «د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کميسيون» اجرايي رئيس و. تر هغې وړاندې په زراعت وزارت کې «د زراعت د پراختيا بين المللي صندوق» په پروگرامونو کې «د ملي پروګرام مدير» و.

مصطفی همدا راز په بېلابېلو دولتي او غير دولتي موسسو کې په بېلابېلو مهمو پوسټونو کار کړی.

مصطفی خپل سند په تجاري اجرايي مديريت کې د افغانستان له امريکايي پوهتون څخه ترلاسه کړی. تر هغې وړاندې ښاغلي مصطفی خپل ليسانس سند په تجاري مطالعاتو کې د انگلستان له کارديف متروپوليتن پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی.